logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 03/01/2017 10:24

CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC GỖ RỪNG PHÒNG HỘ LÀ RỪNG TRỒNG (THUỘC VỐN NGÂN SÁCH)

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác gỗ rừng phòng hộ là rừng trồng (thuộc vốn ngân sách nhà nước)

Trình tự thực hiện 

 Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp & PTNT

 Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung  hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

 Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

 Bước 5. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT.

 * Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và Giấy CMND của người uỷ quyền.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh

Thành phần, số lượng Hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác của đơn vị;

- Thuyết minh thiết kế khai thác (Theo mẫu);

- Sơ đồ khu khai thác tận dụng, tận thu.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở NN & PTNT.

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

 c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở NN & PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả thực hiện TTHC

 Giấy phép khai thác

Phí, lệ phí (nếu có)

 Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Xem tại: http://kenhphapluat.vn/mau-de-cuong-thuyet-minh-thiet-ke-khai-thac-t-10344.html)

 (Theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Khi rừng đạt tiêu chuẩn về phòng hộ và cây trồng chính đạt tiêu chuẩn khai thác thì chặt chọn cây trồng chính, độ tàn che của rừng sau khi khai thác phải lớn hơn 0,6.

- Đảm bảo độ tàn che sau khi khai thác tỉa thưa là lớn hơn hoặc bằng 0,6; mật độ cây trồng chính còn ít nhất là 600 cây/ha

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 29/2004/QH11 ngày 25/1/2004 của Quốc hội về Luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính Phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Điều 32, Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

- Điều 36 của Quyết định 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác;

- Thông tư số 35/2011/TT-BNN&PTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Theo: Phương Dung_ Tổng đài 19004656

Go to Top