logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 03/01/2017 10:24

Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

Đơn vị chủ quản:………                                            CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị………………..                                                 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:

          - Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)…………………………………………….

          - Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỉ lệ lợi dụng:

4. Sản lượng khai thác.

(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác:

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(( m3/ cây/tấn..)

- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)

(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.

          a) Chặt hạ:

          b) Vận xuất:

          c) vận chuyển

          d) vệ sinh rừng sau khai thác

          e) Thời gian hoàn thành.

VI. Kết luận, kiến nghị.

 

 

                                                                            Chủ rừng /đơn vị khai thác

                                                                    (ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

Go to Top