logo-kenhphapluat

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm ở Lạng Sơn

Ngày đăng: 28/02/2020 03:40

Ngày 27/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo Kết luận thanh tra số 289/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai.

Ngày 27/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo Kết luận thanh tra số 289/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai.

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh những việc đã làm tốt, UBND tỉnh Lạng Sơn còn để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm và hạn chế trong các lĩnh vực nêu trên.

Lãnh đạo "lười" tiếp dân

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Lạng Sơn còn nhiều tồn tại, một số đơn vị chưa thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân như Cục thuế tỉnh.

Ngoài ra, một số cơ quan không niêm yết các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết, như tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ.

Cơ quan thanh tra cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ chủ trì thực hiện tiếp công dân 12/96 kỳ (12%). Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình là 61/182 kỳ (33,5%), Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%), Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%), Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ có 1/56 kỳ (0,17%).

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở ở Lạng Sơn không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện. Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở TN&MT giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 kỳ (39,2%). Cơ quan thanh tra nhấn mạnh việc này vi phạm Luật Tiếp công dân và Luật Khiếu nại.

"Việc ghi chép sổ sách tiếp công dân tại huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Y tế Lạng Sơn cũng chưa đầy đủ nội dung theo quy định", kết luận của TTCP nêu rõ.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, một số sở ngành, địa phương ở Lạng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục thuế; UBND huyện Hữu Lũng; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Bình Gia) chưa ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng của đơn vị.

Cơ quan thanh tra đã làm rõ một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ tại địa phương này.

Theo đó, chưa có biên bản bắt đầu niêm yết công khai tại Sở Xây dựng; một số bản kê khai không đúng mẫu tại Sở Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; một số bản kê khai không có chữ ký của người nhận bản kê khai tại Sở Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

“Một số bản kê khai ghi không đầy đủ thông tin chung về con cái, chưa mô tả đầy đủ thông tin về tài sản, về đất đai tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Cục thuế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, huyện Tràng Định, thành phố Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh”, kết luận thanh tra nêu.

Sai phạm ở "khu nhà giàu xứ Lạng"

Thông báo của TTCP cho thấy, qua thanh tra 6 dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Dự án khu đô thị mới Phú Lộc; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Dự án N20 thị trấn Cao Lộc; Dự án tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop- House; Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại; Dự án khu đô thị Nam Nguyễn Đình Chiểu và việc quản lý và sử dụng đất tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), đã phát hiện nhiều sai phạm gắn với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực; Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Lạng Sơn phụ trách lĩnh vực; giám đốc các sở, ngành có liên quan và nhà đầu tư.

Trong đó, tại Dự án khu đô thị mới Phú Lộc - được gọi là dự án "khu nhà giàu xứ Lạng", UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai nên việc tổ chức thực hiện có sai phạm. UBND tỉnh Lạng Sơn không lập báo cáo xin phép đầu tư để lấy ý kiến bằng văn bản của bộ quản lý ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư là trái với quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Dù chưa được Thủ tướng cho phép đầu tư nhưng UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Phú Lộc để chia tách thành các dự án thành phần, lập báo cáo nghiên cứu khả thi như một dự án đầu tư độc lập. Sau khi chia tách các dự án thành phần, UBND tỉnh Lạng Sơn không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất để lựa chọn nhà thầu, vi phạm các quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ về đấu thầu.

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, giao nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc I,II,III,IV khi chưa được Thủ tướng chấp thuận, cho phép thực hiện là trái thẩm quyền. Trách nhiệm của các sai phạm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực; Giám đốc các sở Xây dựng, TNMT; Tài chính thời kỳ 2001 - 2005.

Đáng lưu ý, mặc dù đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (kèm hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết (QHCT) các Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV) vào năm 2004 và giao 4 nhà đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh đã tiến hành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Lộc I + II là 11 lần, Khu đô thị Phú Lộc III là 05 lần, Khu đô thị Phú Lộc IV là 17 lần.

Sau điều chỉnh, diện tích đất ở tại các Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV tăng 77.065 m2; diện tích đất cây xanh (bao gồm đất thể dục thể thao, vui chơi giải trí) giảm 74.956 m2 so với QHCT đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó. TTCP xác định việc điều chỉnh quy hoạch nêu trên của UBND tỉnh dựa vào đề nghị của các nhà đầu tư.

Đặc biệt, TTCP cho rằng, UBND tỉnh Lạng Sơn áp dụng cơ chế tài chính theo hình thức thực hiện dự án thu 12% quỹ đất ở sau khi thực hiện xong dự án là trái quy định về thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng.

Từ những nội dung nêu trên, Tổng TTCP báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung.

Trong đó, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng đã được nêu trong Kết luận thanh tra.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định, nhất là việc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ.

UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. UBND tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước nói chung, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh và công chức các sở, ngành, huyện, thành phố qua các thời kỳ đối với các hạn chế, yếu kém và vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra; căn cứ kết quả kiểm điểm có hình thức xử lý phù hợp, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 14-9-2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn đang có khiếu nại tố cáo kéo dài để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Xét Kết luận thanh tra của TTCP, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 846/VPCP-V.I ngày 6/2/2020, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý với kiến nghị của TTCP; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP.

Tập trung xử lý, khắc phục vi phạm trong quá trình thực hiện các dự án, xử lý triệt để các vi phạm về đất đai. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định 1808/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn đang có khiếu nại tố cáo kéo dài tại Dự án tiểu khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, theo kiến nghị của TTCP…

Hoàng Mai

Theo @nguoiduatin.vn

Go to Top