logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 03/01/2017 11:13

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất có yếu tố nước ngoài (tại Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp tỉnh)

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Trình tự thực hiện:

- Bên thế chấp là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì hồ sơ đăng ký nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh).

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đúng thẩm quyền và hợp lệ và người nộp hồ sơ đã nộp lệ phí đăng ký thì cán bộ đăng ký phải ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký; vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp và cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu hẹn trả kết quả đăng ký. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký thì cán bộ đăng ký từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng ký phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký thì trả lại toàn bộ hồ sơ và lệ phí đăng ký đã thu cho người yêu cầu đăng ký.

- Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp;

- Nhận kết quả đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm (theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký).

2. Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có);

- Hợp đồng thế chấp một (01) bản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất). Trường hợp bên thế chấp (chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) không phải là người sử dụng đất theo Luật Đất đai (sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc là bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới) thì có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chỉ cần nộp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực thay cho việc nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ) trong trường hợp thế chấp nhà ở, công trình xây dựng. Tuy nhiên, không bắt buộc phải nộp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong những trường hợp sau đây:

+ Hợp đồng thế chấp đã có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

+ Tài sản thế chấp là nhà ở, công trình xây dựng đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với hồ sơ đăng ký không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chỉ có một trong các giấy tờ hợp lệ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).

8. Lệ phí (nếu có):

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể cho phù hợp với thực tế của địa phương, nhưng mức thu tối đa không vượt quá mức thu quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP);

- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000 đồng/trường hợp

Theo: Hải Vân_Tổng đài 19004656

Go to Top