logo-kenhphapluat

Đề xuất vị trí việc làm và định mức biên chế công chức ngành VHTTDL

Ngày đăng: 21/07/2021 02:34

Bộ VHTT&DL đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...

(Chinhphu.vn) – Bộ VHTT&DL đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo dự thảo, nguyên tắc xác định vị trí việc làm phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; gắn với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp.

Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi, mô tả công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi, quyền hạn, yêu cầu năng lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.

Vị trí việc làm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp, đảm bảo theo bốn nhóm: vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc xác định số lượng người làm việc phải căn cứ Danh mục vị trí việc làm đã được xác định và phê duyệt; việc xác định định mức số lượng người làm việc của mỗi vị trí việc làm phải đảm bảo phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên ngành, chuyên môn và từng nhóm vị trí việc làm. Số người làm việc của các vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp phải đảm bảo cơ cấu hợp lý và số người làm việc tại vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị để bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4 nhóm việc làm

Dự thảo nêu rõ vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm 4 nhóm: a- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; b- Nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; c- Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch, đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; d- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Về định mức số lượng người làm việc tối thiểu trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, Văn phòng thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện thuộc lĩnh vực VHTTDL, dự thảo nêu rõ số lượng người làm việc (viên chức) tối thiểu trong đơn vị sự nghiệp công lập là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Số lượng người làm việc (viên chức) tối thiểu trong các phòng, ban và các tổ chức cấu thành không phải là các đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập là 7 người.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Go to Top